mvnv

Vplyv plávania na psychofyzický vývoj dieťaťa

Komplexné informácie o vplyve plávania na psychofyzický vývoj dieťaťa

Plávanie je jednou z najvhodnejších pohybových aktivít pre dieťa, pri ktorej nemusí disponovať veľkou fyzickou zdatnosťou. Cieľom plávania je zlepšiť kondíciu, regeneráciu, zrelaxovať, priniesť  uspokojenie a celkové zlepšenie zdravotného stavu. Naozaj sa dá povedať, že plávanie je najlepším športom pre najmenších.

  1. Zdravie ako základ ľudského života
  2. Vytváranie pozitívneho vzťahu k vode
  3. Vplyv vody na kostrosvalový systém
  4. Tréning dýchacieho systému
  5. Srdcovo-cievny systém
  6. Ovplyvnenie nervového systému
  7. Zdravotné plávanie
  8. Hry vo vode
  9. Dôležitá rola pedagóga

Zdravie ako základ ľudského života

Zdravie je základ ľudského života. Preto si zdravie treba udržiavať, chrániť a všetranne ho upevňovať. Významnú časť  dňa by mal tvoriť pohyb a športová aktivita. Máloktorý šport tak všestranne rozvíja základné funkcie ľudského organizmu ako plávanie, ktoré priaznivo pôsobí na rozvoj srdcovo – cievneho systému, dýchacieho systému, nervového systému a pohybového systému.

Vytváranie pozitívneho vzťahu k vode

Vzťah k vodnému prostrediu vytvárajú rodičia už od útleho detstva. Deti tak získavajú predpoklady a pozitívny vzťah k vode ako takej. Odbúravajú strach a ľahšie čelia novým prekážkam. Medzi jednu z foriem upevňovania zdravia patrí aj otužovanie. Otužovanie je metóda posilnenia imunitného systému. Predstavuje schopnosť prispôsobiť sa pobyte a pohybu vo vode. Udržiavanie stálej telesnej teploty je podmienené rovnováhou medzi tvorbou a výdajom tepla v organizme. Otužovanie zlepšuje telesnú zdatnosť, zvyšuje obranyschopnosť a odolnosť voči ochoreniu a prechladnutiu.

Vplyv vody na kostrosvalový systém

Pohyby sú charakteristické vzájomnou súhrou celého pohybového aparátu. Pri učení plávať sa budujú úplne nové pohybové vzorce, v ktorých nie je možné v plnej miere uplatniť pohybové skúsenosti získané rôznymi športovými aktivitami na suchu. Plávanie patrí medzi popredné rekreačné činnosti v telesnej kultúre. Medzi najväčšiu výhodu plávania pre zdravie človeka je vztlaková sila vody čo znamená, že telo ponorené do vody váži o 3-4 kg menej ako na vzduchu. Tlaková sila teda napomáha pri relaxácii svalstva. Pri pohybovom aparáte plávanie napomáha zdokonaleniu funkcie celého pohybového systému.

Tréning dýchacieho systému

Vo vode je nutné aktívne, riadené dýchanie, často so zadržaným dychom, sťaženým tlakom vody, čo je efektívnym tréningom dýchacieho systému. Pri každom vdychu musia byť dýchacie svaly pripravené vykonať v podstate určitú nadprácu  v porovnaním s cvičením na suchu pretože musia prekonávať odpor vody. Pri výdychu pod vodou výdychové svaly zasa prekonávajú odpor proti vydychovanom vzduchu .

Vytváranie pozitívneho vzťahu k vode

Vodorovná poloha je priaznivá pre činnosť srdcovo cievneho systému. Znižuje námahu, ktorú musí srdce vynaložiť pri návrate krvi z dolnej časti tela vo vertikálnej polohe, a tým uľahčuje jeho cirkuláciu. Spolu s rytmickou činnosťou svalov a pravidelným dýchaním prispieva k dobrému prekrveniu tkaniva. Svaly zaťažované pri plávaní sa lepšie adaptujú na zvýšené nároky. Prijímajú z krvi väčšiu časť kyslíka ako svaly netrénované a tento kyslík lepšie využívajú. Srdcový sval je schopný rýchlejšej a presnejšej kontrakcie, väčšej svalovej sily a dokonalejšej relaxácie.

Ovplyvnenie nervového systému

Nervový systém je dôležitý pre správnu koordináciu pohybov a vytváranie pohybových návykov. Pri každom plaveckom spôsobe je dôležité vypracovanie pohybového návyku a dynamického stereotypu. Vďaka čomu sa vyvíja tvorba nových dočasných spojov medzi nervovými centrami. Koordinujú prácu horných, aj dolných končatín. Pri plávaní je zjednodušený pohyb svalov rozsah pohybov a zvýšená schopnosť relaxácie, čím sa odďaľuje nástup únavy. Do činnosti plávania sú zapojené takmer všetky svalové skupiny o ktorých ani nevieme že máme.

Zdravotné plávanie

Z hľadiska aeróbneho potenciálu, patrí k piatim najvyhľadávanejším aktivitám. Dopĺňa celkovú rehabilitáciu. Plávanie je vhodná aktivita pre jedincov zdatných, ako aj pre jedincov s nadpriemernou hmotnosťou a dokonca, aj pre jedincov s určitými zdravotnými problémami. Telo je pritom nadnášané, a tak kĺby netrpia. Zdravotné plávanie by sa dalo označiť za prostriedok kardiotréningu, bez nárokov na zaťaženia našich kĺbov. Zdravotné plávanie pre svoju všestrannosť rovnomerne zaťažuje svalstvo, predovšetkým veľké svalové skupiny.

Hry vo vode

Individuálne a skupinové hry vo vode majú vo výučbe plávania svoje špecifiká. Hravou formou sa dieťa zoznamuje so zákonitosťami vodného prostredia a tiež nadobúda základné plavecké zručnosti. Oboznámenie sa s vodným prostredím za pomoci hier je nevyhnutné s priamou prítomnosťou učiteľa, pretože napomáhajú odbúravať strach dieťaťa z vodného prostredia, taktiež umožňuje priame prepájanie výkladu s ukážkou.

Dôležitá rola pedagóga

Pôsobením pedagóga v predplaveckej príprave a základnom plaveckom výcviku je potrebné hlboké profesionálnej znalosti a schopnosti realizovať vo vlastnej výučbe. Pedagóg musí citlivým riadením plaveckého výcviku rozvíjať aktivitu u detí, vytvárať pozitívnu emočnú klímu pre priebeh výcviku. Tým prispieva k vytváraniu pozitívneho postoja k plávaniu u detí.

Autori: Mgr. Oľga Haleková, Mgr. Júlia Miženková

Zdroje

MORAVCOVÁ, M., SOUČEK, Ľ. 2003: Martina s rodokmeňom Evy. Bratislava: Ikar, a.s., ISBN 80-551-0732-7

ŠKULTÉTYOVÁ, S. 2002: Saunovanie detí v materskej škole. Bratislava: Metodické centrum, Záverečná práca prípravy vedúcich pedagogických pracovníkov materských škôl.

BENČURIKOVÁ, Ľ., MACEJKOVÁ, Y. 2010. Štúdium motoriky človeka vo vodnom prostredí. Bratislava : PEEM, 2010. 267 s. ISBN 978-80-8113-039-7

KALEČÍK, Ľ., LABUDOVÁ, J., PÍSCHOVÁ, Ţ. 1984. Plávanie v rekreačnej telesnej výchove. Bratislava : SÚV ČSZTV v Športe, 1984. 69 s.

HRČKA, J. 2009. Držanie tela a jeho ovplyvnenie. Prešov : Michal Vaško – Vydavateľstvo, 2009. 79 s. ISBN 978-80-8105-136-4

KOVÁČOVÁ, KOSSAROVÁ. Význam zdravotného plávania pre respiračne oslabené deti. Združenie astmatikov Slovenskej republiky. 2014. Ročník IX. Alergia astma a my. Str. 15. ISSN 1337-6667.

BENCE, M . – MERICA, M. – HLAVATÝ, R. 2005. Plávanie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2005. 197 s. ISBN: 80-8083-140-8.

ČECHOVSKÁ, I., BŘEČKOVÁ, G., NOVOTNÁ, V. 2002. Zdravotní plavání 1. Využití plaveckého dýchání a splývavých poloh. Těl. Vých. Sport Mlád., 2002, č. 3, str. 27-30. ISSN: 1339-3022.

MICHAL, J. 2002. Teória a didaktika plávania. B. Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, 2002. ISBN 80-8055-679-2

BENČÚRIKOVÁ, Ľ. – LABUDOVÁ, J. 2008. Predplavecká príprava- Hry vo vode a nácvik plaveckých zručnosti. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2008. 46s. ISBN 978–80–7164-442-2

MACEJKOVÁ, Y. – BENČURIKOVA, Ľ. – ČECHOVSKÁ, I. a kol. 2005. Didaktika plávania. Bratislava: ICM AGENCY, 2005. 149s. ISBN 80 – 969286 – 3 – 7

MACEJKOVÁ, Y. – BENČURIKOVA, Ľ. – ČECHOVSKÁ, I. a kol. 2005. Didaktika plávania. Bratislava: ICM AGENCY, 2005. 149s. ISBN 80 – 969286 – 3 – 7

TUREK, M. 1992. Plávanie pre štúdium učiteľstva pre I. stupeň ZŠ. Košice: Rektorát Univerzity P. J. Šafarika v Košiciach, 1992. 97s. ISBN 80-7097-190-8

Zdieľať tento PRÍSPEVOK

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email